خانم دکتر موفق

خانم دکتر موفق

مدیر آموزشگاه

دکترای تخصصی مهندسی محیط زیست (آلودگی هوا) و مدرس دوره بهداشت موادغذایی