خانم مهندس یکتایی

خانم مهندس یکتایی

مربی

کارشناس ارشد محیط زیست – مدیریت محیط زیست و مدرس دوره قوانین و مقررات و آیین نامه